Om Fondet

Fondet for kunst- og designstudenter (FKDS) har som formål å støtte studenter ved avdelingene for Kunstakademiet, Kunst og håndverk og Design gjennom ulike stipendordninger. Som en konsekvens av opprettelsen av Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) i 1996 ble FKDS etablert i 2008. Kapitalen til FKDS er forankret i en rekke separate legater og fond øremerket studenter ved tidligere Statens Kunstakademi (SKA) og Statens Håndverks- og kunstindustriskole (SHKS). Ved utdeling av FKDS stipendier skal det tas hensyn til fondenes opprinnelige formål og verdier.

Kunsthøgskolen i Oslo

Vedtekter for Fondet for Kunst- og Designstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
Godkjent av styret i Kunsthøgskolen i Oslo 15.mai 2007

§1

Fondet er organisert som en stiftelse i henhold til Lov om stiftelser 15.06.01. Stiftelsen er opprettet ved en omdanning av følgende fond/legater;

Design- og kunstfagkandidatprisen
Per Smith Kiellands legat
Fondet for elever ved Statens Kunstakademi
Hans Ødegaards legat for norske malere
Th. Erichsens fond
Andreas Sjaamos legat
Kåre Martinsens legat for unge begavede malere

Omdanningen er basert på vedtak i KHiOs styre 24.januar 2007, vedtekter fastsatt av KHiOs styre 15.mai 2007 og godkjenning av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

§2

Fondets formål er å gi økonomisk støtte i form av stipender og utdeling av priser til studenter innen billedkunst, kunst og håndverk og design ved KHiO. Fondet kan også utdele stipend til reiser og studier ved andre institusjoner enn KHiO.

Stiftelsens grunnkapital kr. 1.086.256,24 tilsvarende grunnkapitalen i de stiftelsene som er nevnt i §1.

I fordelingen skal det tas hensyn til fondenes opprinnelige formål og verdier.

§3

Stiftelsen ledes av et styre på fem personer hvorav fire, hvorav en student, oppnevnes av KHiOs styre for to år av gangen. KHiOs direktør er fast medlem av styret og fungerer som styrets leder. Styret skal representere både billedkunst, kunst og håndverk og designfagene ved KHiO og ha faglig kompetanse innenfor de fagene fondet omfatter. Styret kan selv oppnevne fagkomiteer etter behov.

§4

Stiftelsens styre avgjør omfanget av de årlige utdelingene og hvilken form utdelingen skal ha.

Avgjørelse om utdeling av stipend treffes av stiftelsens styre etter at styret har utlyst stipend blant KHiOs studenter og vurdert de innkomne søknadene.

Ved utdeling av priser fra fondet skal styret treffe beslutning på grunnlag av innstilling fra dekanen på hver avdeling.