Tildelinger Design 2019

 

Tildelinger Design 2019

Juryens begrunnelse:

Stipendet fra Fondet for kunst- og designstudenter som forvaltes av Avdeling Design tildeles en eller to master-avgangsstudenter med avsluttende masterprosjekt av fremragende kvalitet.

I 2019 har juryen valgt å tildele stipendet til en masterstudent/ett masterprosjekt fra fordypningen Interiørarkitektur og møbedesign:

Mari Koppanen – ‘We grew together’

Faglig begrunnelse:

Mari Koppanens MA-prosjekt ‘We grew together’er en bredt anlagt og grundig materiell utforskning i moderne designpraksis som omhandler materiell bærekraft, håndverksarv og kulturell misappopriering. Hennes prosjekt går i dybden av mange av de brennende moderne etiske problemene knyttet til design, på en svært personlig og poetisk måte. Mari Koppanen har fokusert på materialegenskapene til en utvalgt soppart, og de gamle håndverkspraksisene relatert til ulike anvendelser av dette lærlignende fornybare materialet, som nå har potensial for å erstatte dyre- eller oljebaserte materialer. I løpet av sin forskningsprosess har hun engasjert seg i et av de siste gjenværende samfunnene i Transylvania, Romania, for å frembringe verdifull kunnskap om utdøende kunst og kultur for å lage polypor-soppen. Enda viktigere er de utfordringene hun adresserer knyttet til en ansvarlig rolle for designere, og hvordan man forholder seg til materiell knapphet og kulturell misappropriasjon. Mari Koppanen avslutter sin utforskning i en serie vakkert utformede designartefakter, som kan sees som produkter som feirer hennes materialkulturelle studier, men som også kan åpne for en kritisk designdiskurs i vår fremtidige praksis. Mari Koppanen demonstrerer et svært høyt holistisk faglig nivå innen design ved å evne å håndtere et så komplekst og relevant tema.

Eng:

Mari Koppanen – ‘We grew together’

Mari Koppanen’s MA project ‘We grew together’ is a broad and in-depth material investigation in to contemporary design practices that addresses material sustainability, craft heritage and cultural misappropriation. Her topic manages to grasp many of the burning contemporary ethical issues concerning design, yet still on a very personal and poetic way. Ms Koppanen has focused on the material properties of polypore mushrooms and the ancient craft practices related various applications of this leather-like renewable material, that now bear potential for replacing animal or oil-based materials. During her research, Ms Koppanen has engaged herself first-handedly in to one of last remaining communities in Transylvania, Romania to bring forward valuable findings on the dying art and culture of crafting the polypore mushrooms, but even more importantly the emerging challenges related to responsible roles for designer, how to address material scarcity and cultural misappropriation. Ms Koppanen concludes her exploration in a series of beautifully crafted design artefacts,  that can be seen celebratory creations for her material-cultural studies, but equally an opening for a critical design discourse in to our future practices. Ms Koppanen demonstrates extremely high holistic professional design abilities to handle such a complex and relevant topic.

  • Årets jury har bestått av:
  • Peter Løchstøer, førsteamanuensis og fagområdeansvarlig for Kles- og kostymedesign, avdeling Design
  • Martin Lundell, professor og fagområdeansvarlig for Grafisk design og illustrasjon, avdeling Design
  • Toni Kauppila, professor og fagområdeansvarlig for Interiørarkitektur og møbeldesign, avdeling Design
  • Karianne Bjellås Gilje, dekan ved avdeling Design