Tildelinger ved Design

Tildelinger Design 2018

Juryens begrunnelse:

Stipendet fra Fondet for kunst- og designstudenter som forvaltes av Avdeling Design tildeles en eller to master-avgangsstudenter med avsluttende masterprosjekt av fremragende kvalitet.

I 2018 har juryen valgt å tildele stipendet til en masterstudent/ett masterprosjekt fra fordypningen Interiørarkitektur og møbedesign:

Mari Koppanen – ‘We grew together’

Faglig begrunnelse:

Mari Koppanens MA-prosjekt ‘We grew together’er en bredt anlagt og grundig materiell utforskning i moderne designpraksis som omhandler materiell bærekraft, håndverksarv og kulturell misappopriering. Hennes prosjekt går i dybden av mange av de brennende moderne etiske problemene knyttet til design, på en svært personlig og poetisk måte. Mari Koppanen har fokusert på materialegenskapene til en utvalgt soppart, og de gamle håndverkspraksisene relatert til ulike anvendelser av dette lærlignende fornybare materialet, som nå har potensial for å erstatte dyre- eller oljebaserte materialer. I løpet av sin forskningsprosess har hun engasjert seg i et av de siste gjenværende samfunnene i Transylvania, Romania, for å frembringe verdifull kunnskap om utdøende kunst og kultur for å lage polypor-soppen. Enda viktigere er de utfordringene hun adresserer knyttet til en ansvarlig rolle for designere, og hvordan man forholder seg til materiell knapphet og kulturell misappropriasjon. Mari Koppanen avslutter sin utforskning i en serie vakkert utformede designartefakter, som kan sees som produkter som feirer hennes materialkulturelle studier, men som også kan åpne for en kritisk designdiskurs i vår fremtidige praksis. Mari Koppanen demonstrerer et svært høyt holistisk faglig nivå innen design ved å evne å håndtere et så komplekst og relevant tema.

Engelsk:

Mari Koppanen – ‘We grew together’

Mari Koppanen’s MA project ‘We grew together’ is a broad and in-depth material investigation in to contemporary design practices that addresses material sustainability, craft heritage and cultural misappropriation. Her topic manages to grasp many of the burning contemporary ethical issues concerning design, yet still on a very personal and poetic way. Ms Koppanen has focused on the material properties of polypore mushrooms and the ancient craft practices related various applications of this leather-like renewable material, that now bear potential for replacing animal or oil-based materials. During her research, Ms Koppanen has engaged herself first-handedly in to one of last remaining communities in Transylvania, Romania to bring forward valuable findings on the dying art and culture of crafting the polypore mushrooms, but even more importantly the emerging challenges related to responsible roles for designer, how to address material scarcity and cultural misappropriation. Ms Koppanen concludes her exploration in a series of beautifully crafted design artefacts,  that can be seen celebratory creations for her material-cultural studies, but equally an opening for a critical design discourse in to our future practices. Ms Koppanen demonstrates extremely high holistic professional design abilities to handle such a complex and relevant topic.

  • Årets jury har bestått av:
  • Peter Løchstøer, førsteamanuensis og fagområdeansvarlig for Kles- og kostymedesign, avdeling Design
  • Martin Lundell, professor og fagområdeansvarlig for Grafisk design og illustrasjon, avdeling Design
  • Toni Kauppila, professor og fagområdeansvarlig for Interiørarkitektur og møbeldesign, avdeling Design
  • Karianne Bjellås Gilje, dekan ved avdeling Design

 

Tildelinger Design 2018

Stipendet som forvaltes av Avdeling Design tildeles kandidater med avsluttende masteroppgaver av fremragende kvalitet. Stipendmidlene à kr. 20 000,- vil kunne tildeles en masteroppgave eller deles i to stipender à kr 10 000,- til to masteroppgaver.

I 2018 har juryen valgt å tildele stipendet til to masteroppgaver fra fordypningene Grafisk design og illustrasjon og Kles- og kostymedesign. Juryen bestod av tre fagområdeansvarlige professorer/førsteamanuenser innen hhv. Grafisk design og illustrasjon (Martin Egge Lundell), Kles- og kostymedesign (Peter Løchstøer) og Interiørarkitektur og møbeldesign Toni Kauppila, samt avd. Designs dekan Karianne Bjellås Gilje. Fagområdeansvarlige har ansvar for faglig begrunnelse for stipendtildelingen.

Martin Asbjørnsen 2MA, Grafisk design
“Praksisen min oppleves som tørr, men er aldri edru” skriver Martin Asbjørnsen i sin imponerende skriftlige del av sitt masterprosjekt. Hans prosjekt handler om å digitalisere en font basert på noen eldre skilt i botanisk hage i Oslo. Fra dette tilsynelatende tørre utgangspunktet er prosjektet en undersøkelse av hans egen praksis som grafisk designer like mye som det diskuterer allmenne problemstillinger knyttet til originalitet, å forholde seg til historien og til hvordan valg tas i en skapende prosess. Prosjektet bør vekke interesse langt utover hans fagfelt.

Ramona Salo Myrseth 2MA, Kles- og kostymedesign
En personlig reise inn i sin egen kulturs mytologier og tradisjoner danner rammen for masterprosjektet Den Samiske Halvtimen der Ramona Salo Myrseth tar oss med til den magiske verdenen Sàivu der alt kan skje. Med klær og fortellerkunst som uttrykksform formidles de dypereliggende verdiene i den nordsamiske kulturen på en original og inkluderende måte. Prosjektet plasserer seg stødig i en global bevegelse der en ny generasjon unge kunstnere og designere stolt tar tilbake verdiene som ligger i urfolks tradisjoner og kulturuttrykk og definerer dem som viktige for vår tid og for allmennheten. Dette masterprosjektet blir dermed begynnelsen på en lengre reise som vil kunne få betydning for utviklingen av kulturmangfold for oss alle, både lokalt og globalt.

 

Tildelinger Design 2017

 

STIPEND FOR FREMRAGENDE MASTEROPPGAVE VED AVD. DESIGN:
Stipendet tildeles kandidater med avsluttende masteroppgaver av fremragende kvalitet, som i særlig grad utmerker seg og som er gode representanter for hva avd. Design anser som verdifullt ved våre utdanninger. Stipendmidlene á kr 20.000,- deles i 2017 i to stipender á kr 10 000,- til to masteroppgaver.

Juryen består av tre fagområdeansvarlige professorer/førsteamanuenser innen hhv. Grafisk design og illustrasjon (Martin Egge Lundell), Kles- og kostymedesign (Peter Løchstøer) og Interiørarkitektur og møbeldesign Toni Kauppila, samt avd. Designs dekan Karianne Bjellås Gilje. Fagområdeansvarlige har ansvar for faglig begrunnelse for stipendtildelingen.

Stipendet utdeles i 2017 til følgende to kandidater for deres avsluttende masteroppgaver:

1: Renate Thor for masterprosjektet Fugl eller Fisk
Renate Thors prosjekt utmerker seg ved sin vitalitet, formsikkerhet og faglige substans. Hun har utarbeidet en rekke mønstre, og disse er applisert på en rekke ulike typer tekstiler, til varierende bruk: Møbler, klær, tepper, tapeter og andre produkter. Som illustratør og designer har hun gått svært grundig til verks, med sikker farge-, form- og materialforståelse. Resultatet er et stykke grundige undersøkelser og en samling mønstre av svært høy kvalitet. Renate Thors masterprosjekt har bevisste referanser til klassikere på området. Etter juryens mening styrker dette prosjektet – fordi resultatet viser en sterk, egen stemme.Thors tverrfaglige tilnærming viser også en inngående forståelse for og nysgjerrighet på de mulighetene som åpner seg på et smalt, men likevel stort felt som det mønster er.

2: Christopher Hansen for masterprosjektet Life On Mars: The great indoors
“Hva betyr det å være menneske i morgendagens verden?”, spør Christopher Hansen. Hans masterprosjekt er et fremtidsscenario om menneskets kolonisering Mars, som samtidig en studie av menneskeheten og jorden. Hans arbeid åpner nye perspektiver på våre fremtidige utfordringer som menneskehet, samtidig som det åpner det ultimate potensialet for en interiørarkitekt: Design for det utenomjordiske livet! Design projiserer ideer som skal implementeres i fremtiden: Science fiction og utopiske prosjekter er gjerne del av designprosessen. Men nå er livet på en annen planet ikke lenger kun en utopisk idé, og Hansen klarer å frembringe de etiske utfordringene og praktiske potensialet av dette. På grunn av klimaet på Mars er hver menneskelig aktivitet enten inne i et kontrollert kabinett eller en romdrakt. Det betyr at livet på Mars alltid handler om interiør. Hansens prosjekt er i to skalaer – kropp og landskap. Hans tverrfaglig designtilnærming, mellom klær og arkitektur, er etter juryens mening en styrke i prosjektet.

 

Tildelinger Design 2016

 

I 2016 ble det tildelt 20.000 kroner, fordelt av juryen, som besto av Karianne Bjellås Gilje (dekan, avdeling design), Martin Lundell (Professor og fagansvarlig grafisk design og illustrasjon), Toni Kauppila (Professor og fagansvarlig interiørarkitektur og møbeldesign) og Peter Løchster (Førsteamanuensis i klesdesign). Avdeling Design har besluttet at stipendbeløpet på kr 20 000 tildeles en eller to masterstudenter i andre semester – for å styrke arbeidet med den kommende masteroppgaven. For 2016 har komiteen valgt at stipendet skal deles mellom 1MA-studentene Stine Marie Brænne Olstad og Isak Wisløff. Juryen ønsker begge studentene lykke til med viktige og spennende masterprosjekter.

Juryens begrunnelser:
1. Stine Marie Brænne Olstad, 1MA
Stine Marie Brænne Olstad tildeles stipend til å arbeide med masterprosjektet ‘The silent screams of nature flows trough me/The destruction of my cultural heritage.’ Gjennom dette prosjektet ønsker hun å utforske tekstilspråket, og bygge bro over det gapet hun mener har utviklet seg mellom moderne kultur og natur. Stipendet vil hun blant annet bruke til å jobbe fram en egen tekstil med digital og tradisjonell vev, trykk og farge.

2. Isak Wisløff Olstad, 1 MA
Isak Wisløff Olstad tildeles stipend til å arbeide med sitt masterprosjekt som vil utforske nye materialers kommunikative kompetanse og egenskaper. Hvilke betydning har materialet i utformingen av rom og objekt, og hvilken rolle har et valgt materiale i forhold til dimensjon, komposisjon og endelig form? Stipendet vil han bruke til studiereiser til i alle fall to konkrete forskningsmiljøer som jobber med nye materialer – Borregård i Fredrikstad og University College London, som har et ledende senter for studier av materialkultur.

 

Tildelinger Design 2015

 

I 2015 ble det tildelt 20.000 kroner, fordelt av juryen. Årets tildelinger:

Antonio Cascos Chamizo: 10 000 kroner.
Stina Fredriksson: 5 000 kroner.
Mathilde Abelson Sahlèn: 5 000 kroner

Tildelinger Design 2014

 

Stipend på kr 7.500,- Veronica Skogvold Navekvien

Tildelinger Design 2012

Stipend på kr 15.000,- ble delt på 2 og gikk til Mads Hårstad Pålsrud og Eva de Moor.