Tildelinger Kunstakademiet 2020

Tildelinger Kunstakademiet 2020

Juryens tildeling av FKDS stipend for 2020-2021.

Juryering fant sted 06.05.20 kl. 13.00-16.00 på Zoom.

 Jury besto av:

Lisa Rosendahl, professor ved Kunstakademiet, Ida Kierulf, kurator ved Kunstnernes hus, Jon Benjamin Tallerås, kunstner, Niels Munk Plum, studentrepresentant (FKDS-atelierstipend 2019-20).

Atelierstipend//studio Grants:

Anna Sofie Mathiasen, MA2

Anna Sofie Mathiasens praksis utforsker spørsmål knyttet til blant annet generering, reaktivering, re-animering av funnet materiale og narrativer. Anna Sofie jobber tverrmedialt med både installasjon, tekst, fotografi, collage, video og animasjon. Hun arbeider både med historisk materiale og personlige minner, og skriver gjerne seg selv inn i sine konstruerte fiksjoner. Hennes praksis er sterkt preget av identifikasjon, det personlige og intime, og hun bruker ofte seg selv og personer fra sin omgangskrets i f.eks. videoverk. Anna Sofie vil gjennom atelierstipendet kunne ytterlige utvide og bygge opp sin atelierpraksis, og hennes tverrmediale og plasskrevende praksis vil få større spillerom. Hun planlegger også å bruke tiden i atelieret til å arbeide videre med et av hennes hovedprosjekt animasjonsboksen – et arbeid som ender opp i en soloutstilling i Oslo, februar 2021.

Camilla Edström Ödemark, MA2

Camilla Edström Ödemark sin praksis er prosjektbasert og består av en rekke verk sentrert rundt tematikk særlig knyttet til identitet og fremmedgjøring. Dette er temaer hun undersøker nærmere gjennom blant annet bruk av myter, science fiction og horror; med mål om å utløse underbevisste reaksjoner, ønsker og impulser. Hennes praksis stiller spørsmål ved integriteten og autoriteten som følger normer, strukturer for hegemoni og dikotomier som støtter dette. Atelierstipendet vil gi Camilla en egnet arena for videre utvikling og eksperimentering, der hun også kan forberede sine to kommende solo utstillinger høsten 2020 – et på Billedhoggerforeningen og et på OK Corral i København.

Damla Kilickiran, MA2

Damla Kilickirans kunstnerskap preges av en interesse for narrativ og kosmologier som beveger seg mot mytiske tanketradisjoner der kropp og materie står sentralt, samt begreper som åndelighet, intuisjon og magi. Hennes kunstnerskap kommer både til uttrykk gjennom tegninger, installasjoner, lyd, animasjon, skulpturer og tekster. Atelierstipendet vil legge til rette for at Damla kan fokusere på sitt arbeid knyttet til nevnte tematikker, og kunne utfolde sin praksis i det tildelte rommet; både arkitektonisk og sosialt. Damla ønsker også å utnytte atelierplassen til å arrangere workshops, lesesirkler og andre sosiale og faglige initiativ, samt å forberede sin soloutstilling i Oslo i oktober 2020, samt en videoinstallasjon i den botaniske hagen i Tartu (Estland) i samarbeid med Karolin Tampere.

Emilie Magdalena De Rohan, MA2 

Emilie Magdalena De Rohans kunstneriske praksis tar utgangspunkt i konkrete erfaringer, objekter og materialer knyttet til hjemmet, preget av løse assosiasjoner. Emilie driver sammen med Melanie Kitti, Nora Joung og Ray Hegelbach visningsstedet Destinys Atelier, et kunstnerdrevet visningssted som både presenterer nye kunstnerskap og har en viktig sosial funksjon som møteplass. Emilie er også del av kunstnergruppen Rose Hammer. Atelierstipendet vil blant annet bli brukt som arena for diskusjon og produksjon for dette kollektive prosjektet, i tillegg til å hjelpe med å støtte opp om hennes eget kunstnerskap.

Fanny Fermelin, BA3

I Fanny Fermelin’s kunstneriske praksis ser hun på hverdagen med skråblikk. Hun undersøker denne gjennom skulpturelle situasjoner og slapstick – en strategi ment for å overraske og å avdekke skjulte og undertrykte strukturer. Arkitektur og det romlige er et sentrale element i hennes praksis, som blant annet kommer frem i hennes arbeid Oslo City Horses – knyttet til hvordan en bystruktur har innflytelse på hva man kan gjøre og tenke, samt hva man ikke kan gjøre og tenke. Fanny benytter ofte kjente og nære materialer som strategi for å potensielt endre et sted, betrakteren og/eller situasjonen man er i. Atelierstipendet vil kunne legge til rette for Fannys ytterligere utforskning av skulptur og rom, samt utforsking av ulike materialer, produksjoner og tema – hvor det sosiale, humanistiske og motstand står sentralt.

 Simon Daniel Tegnander, MA2

Simon Daniel Tegnander arbeider hovedsakelig med performance, video, lyd, skulptur og installasjon. Hans kunstneriske praksis drives av nysgjerrighet og et ønske om å tilegne seg nye egenskaper, og har et uttrykk som skapes i rommet mellom liv, lek og kunst. Simon tar blant annet i bruk arbeidsintensive og preindustrielle teknikker for å prosessere tekstiler, sanking av medisinske viltvoksende vekster, og utvinning av duft og fargestoffer. Praksisen til Simon har også et tydelig teknologisk fokus, hvor informasjon fra ulike teknologier og fra Internett tas i bruk for å lage nye verktøy og kontekster. Atelierstipendet gir enda større rom for Simon til å utforske samspillet mellom glemte og gamle håndverksteknikker, med de moderne og høyteknologiske som preger dagens samfunn. Atelierplassen gir også rom for å videreutvikle hans pågående prosjekt der han produserer skulpturelle verk basert på kniplingteknikken – som skal resultere i en serie verk til en kommende utstilling.

Viktor Pedersen, MA2

Viktor Pedersen jobber tverrfaglig med performance, tekst, video, lyd, skulptur og musikk. I hans kunstneriske praksis ser han nærmere på hvordan mennesker forholder seg til naturen, ved å undersøke relasjonen vi deler med andre organismer på bevisste og ubevisste måter. Hans arbeidsproses er researchbasert og er i seneste tid inspirert av økofeministisk tenkning, mukologi og ethnobotanikk – som ofte resulterer i tekster som blir narrativ til Viktors performance, lydverk eller video. Atelierstipendet vil kunne legge til rette for Viktors ønske om å videreutvikle ideen om mennesket som et hybridvesen, ved å blant annet eksperimentere og utforske romslig med skulptur, bakteriedyrking, og kostymer til performance. Viktor er også interessert i å opprette et forum i atelieret, med fokus på tematikk knyttet til økofeministiske tekster og estorisk lærdom.

 Jan Kaare Ruud, MA2

Jan Kaare Ruuds kunstnerskap sentrerer rundt personlige møter med miljø og objekter. Han tar i bruk bruksobjekter fra sitt eget barndomshjem samt andre ting mennesker gjerne sparer på – til tross for at det kan sees på som ting som burde kastes. Jan Kaare løfter disse objektene frem i et nytt lys og skaper en ny kontekst, som gir objekten sin stemme gjennom både billedlige forvrengninger og animeringer, akkompagnert med skriftlige levendegjøringer. Han jobber hovedsakelig todelt med både skrivekunst og billedkunst, men da ikke som to separate disipliner men to sparrende kunstformer. En atelierplass vil kunne legge til rette for Jan Kaares videreutvikling av eget kunstnerskap, og særlig hans arbeid mot separatutstilling på Billedhoggerforeningen i 2021.

Kunstnerisk praksis // for developing an artistic practice:

Seyedeh Mehregan Meysami, MA1

Seyedeh Mehregan Meysamis kunstneriske virke er sterkt bundet til tid, rom og strukturer i språk – med en ikke-narrativ, semidokumentarisk og kvasi-selvbiografisk tilnærming. Seyedeh arbeider med ulike tverrfaglige medier som audiovisuelle installasjoner, skulptur, arkitektonisk intervensjon, video og arbeid på papir. I senere tid har hun i større grad jobbet med bildet som subjekt og dets politikk. Med stipendet ønsker Seyedeh å utvikle et interdisiplinært forskningsbasert kunstprosjekt med fokus på bildet som subjekt, abstraksjon og virtualitet. Denne prosessen krever mye utstyr, blant annet 16mm film, som er noe av det Seyedeh ønsker å bruke stipendet på.

Elina Waage Mikalsen, MA1

Elina Waage Mikalsen arbeider for tiden med å fordype seg ytterligere i en kunstnerisk forskning som omhandler vestlig forståelse av lyd i sammenheng med joik og andre Urfolksmusikktradisjoner. Hun ønsker å løfte frem at joik er mer enn bare musikalsk utøvelse, og vise joikens ontologi og hvordan den utfordrer den vestlige forståelsen av lyd. Elina får stipendet for å kunne fortsette å fordype seg i hvordan joik og andre tradisjonelle lyduttrykk fra minoriteter kan brukes som rammeverk for å forstå og arbeide med lydkunst, ved å blant annet oppsøke joikere og andre utøver av minoritets-lydkontekster.

Finn Adrian Jorkjen, MA2

Finn Adrian Jorkjen jobber hovedsakelig med medier som video og performance, og bruker ofte seg selv og hans kropp som et redskap, sammen med tekst som også er et viktig element i kunstnerskapet. Gjennom et konseptuelt rammeverk komponerer Finn Adrian sammen bevegelse, lyd og tekst lag på lag for å oppnå en dramaturgi – ofte med tekstlig utgangspunkt i egne dagbøker, automatskrift og funnet tekstmateriale fra sosiale medier og populærkultur. Stipendet vil Finn Adrian bruke på innkjøp av teknisk utstyr for å sikre videre kunstnerisk produksjon – videokamera, studiolys og lydkort etc. I tillegg til å oppsøke relevante kurs og workshops som tar for seg kropp og stemme, samt til et forprosjekt med samarbeidet Koppen & Jorkjen, der de ønsker å produsere en performance-turne gjennom flere norske byer.

Magnus Olsen, BA3

Magnus Olsen sentrerer sin kunstneriske praksis rundt språkets og oversettelsens politikk gjennom tidsbaserte verk, digital kunst og new media – hvor han blant annet relaterer kropp og stemme til maktstrukturer og identitetspolitikk formet og kanonisert av moderne teknologi og dens distribusjon. En sentral del av Magnus sin praksis er også knyttet til kuratoriske og samarbeidsprosjekter, hvor de fleste er del av den nettbaserte plattformen UNKNOW – en side med fokus på interdisiplinær utveksling, digital kultur, filosofi og media. Stipendet vil komme godt med i utviklingen av Magnus sitt pågående prosjekt – The Magmus – om å bygge et virtuelt museum av artefakter, hvor alle gjenstanden er oversettelser av hans egne personlig eiendeler. Et prosjekt som krever ulike former for maskinvare, noe som stipendet er ment til å dekke inn noen av kostnadene for.

Mikael Munz Bakketun, BA3

Mikael Munz Bakketuns kunstneriske praksis er i konstant veksling mellom hans arbeid med performance-ensemblet KHiO CHOir og hans studioarbeid – sistnevnte med fokus på konseptuelle prosjekter og maleri. KHiO CHOiR er et performance-ensemble bestående av studenter og ansatte ved KHiO som Mikael startet i 2019. Koret er en pågående plattform for utforskning av sang, lyd, bevegelse, tekstformidling, performative uttrykk og kollektive praksiser. Stipendet tildeles Mikael slik at han kan arbeide både med sine soloprosjekter, KHiO CHOiR og andre kor-prosjekter han er i prosess med å starte.

Zoi Johansson, BA3

Zoi Johansson arbeider mye med tematikk knyttet til økonomi og klasse i sin praksis, og vil i de kommende årene undersøke hva “nyttig” kunst er og om kunst noensinne virkelig er nyttig. I et av hennes prosjekter kalt “BGL – Bostäder Genom Livet” opptrer Zoi som eiendomsmegler og viser sine besøkende en ubebodd bygning i Trekanten. Stipendet er tilsiktet støtte til å videreføre prosjektet som ble utsatt pga. økonomiske problemer, nå med fokus på Kværnerbyen i Oslo. Stipendet vil også kunne brukes for å dekke behovet for teknisk utstyr, samt reise mellom Oslo, Bergen og Stockholm i forbindelse med et samarbeidsprosjekt hun ønsker å opprette.

David Tobias Bonde Jensen, BA3

David Tobias Bonde Jensen sin praksis omfatter en rekke medier, som installasjon, video, 3D, animasjon, fotogrammetri, lyd, tekst og musikk. Medier han jobber metodisk, konseptuelt og researchbasert med. David har de siste årene fordypet seg i 3D-modelleringsverktøy, og brukt dem til å skape abstrakte surrealistiske og intuitive fortellinger rotet i kritiske teorier som kretser rundt økonomi, maktstrukturer og menneskelig innflytelse på omverdenen. Stipendet vil komme godt med i Davids kommende samarbeidsprosjekt med en annen Oslobasert kunstner, som skal resultere i et verk som skal vises på Viborg Animation Festival i Danmark.