Historie

I 2004 ble fire av Kunstakademiets legater og fond slått sammen til én stiftelse ved navn Fondet for studentene ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Statens Kunstakademi. I januar 2007 ga styret ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) sin tilslutning til direktørens forslag om sammenslåing av samtlige legat, fond og priser tilknyttet og forvaltet av henholdsvis Statens Kunstakademi og Statens håndverks- og kunstindustriskole til en felles stiftelse: Fondet for kunst- og designstudenter ved Kunsthøgskolen (FKDS). I vedtak fra Lotteri- og stiftelsestilsynet av 26.august 2008 ble sammenslåingen godkjent med regnskapsmessig virkning fra 1.januar 2008.

Formålet med fondet er å støtte studenter ved avdelingene Kunstakademiet, Kunst og håndverk og Design gjennom ulike stipendordninger. Fordelingen av stipendene er basert på de verdier de respektive legatene og fondene brakte inn i FKDS, deres opprinnelige tilknytning og formål.
Styret ved KHiO oppnevnte et styre for FKDS ved KHiO våren 2010. Fondets styre konstituerte seg 22.juni 2010. Styremedlemmene oppnevnes for en periode på to år. Styret består av 5 medlemmer og ledes av Høgskoledirektør. De tre avdelingene er representert med ett styremedlem hver:

2019-2021

Ane Hjort Guttu (Kunstakademiet)
Hege Bratsberg (Kunst og håndverk)
Sigurd Strøm (Design)
Studentrepresentant Anna Sofie Mathiasen

2017-2019
Ane Hjort Guttu (Kunstakademiet)
Ingjerd Hanevold (Kunst og håndverk)
Sigurd Strøm (Design)
Studentrepresentant Marthe Elise Stramrud

2015-2017
Natalie Hope O’Donnell (Kunstakademiet)
Ingjerd Hanevold (Kunst og håndverk)
Sigurd Strøm (Design)
Studentrepresentant Espen Gleditsch

2012-2015
Hege Nyborg (Kunstakademiet)
Tiril Schrøder (Kunst og håndverk)
Per Farstad (Design)
Studentrepresentant Bjarne Bare

2010-2012
Hege Nyborg (Kunstakademiet)
Marianne Tjønn (Kunst og håndverk)
Per Farstad (Design)
Studentrepresentant Benedikte Rønsen

De opprinnelige fondene, legatene og prisene

De opprinnelige fondene, legatene og prisene som ble slettet i Enhetsregisteret og som i dag inngår i FKDS er: Fondet for elever ved Statens Kunstakademi; Hans Ødegaards legat for norske malere; Th. Erichsens fond, Per Smith Kiellands legat; Kåre Martinsens legat for unge begavede malere; Design- og kunstfagkandidatprisen; Andreas Sjaamos legat.

Fondet for elever ved Statens Kunstakademi

Fondet ble forvaltet av Statens Kunstakademi (SKA) med Norges Bank som forretningsfører. Fondet ble opprettet av aksjene som i 1918 av private ble tegnet i Handelsbygningen AS til fordel for Statens Kunstakademi, samt midler innbetalt mot lånebevis til Handelsbygningen AS og senere tilbakebetalt av selskapet. Fondets disponible renter og aksjeutbytte ble utbetalt til ”verdige og trengende elever ved akademiet etter innstilling fra akademiets professorer.” Til aksjene var det knyttet en leierett til 9 atelierer i Handelsbygningen, spesialtegnet for Kunstakademiet etter professor og kunstner Christian Krohgs spesifikasjoner i 1918.
Åpningsbalansen pr. 01.01.2008 viser bankinnskudd på kr. 280.000 og aksjer pålydende kr. 26.500 for eierandel i Handelsbygningen AS. Aksjene ble avhendet i forbindelse med Fram Management AS’ kjøp av bygningen i 2011 og innbrakte FKDS kr. 11.270.000 (inkl. utbytte).

Hans Ødegaards legat for norske malere

Legatet ble forvaltet av Statens Kunstakademi (SKA) med Norges Bank som regnskapsfører. Legatet ble opprettet av midler kunstneren Hans Ødegaard (1876-1943) i testament av 1942 stilte til disposisjon for formålet. Legatets årlige rentebeløp ble utdelt som reisestipend til elever ved Statens Kunstakademi.
Åpningsbalansen pr. 01.01.2008 viser bankinnskudd på kr. 1.334.000 og aksjer i General Electric, Orkla, Hafslund og Norske Skog med en samlet markedsverdi på kr. 3.642.000.
Totalt kr. 4.976.602

Th. Erichsens fond

Fondet ble forvaltet av Statens Kunstakademi (SKA) med akademiets sekretær som regnskapsfører. Fondets styre var de til enhver tid utnevnte ”malerprofessorer” ved akademiet.
Fondet ble opprettet av midler kunstneren Thorvald Erichsen (1868-1939) i testament av 1947 stilte til disposisjon for formålet. De disponible rentene skulle anvendes til å støtte en lovende elev ved Statens Kunstakademi.
Åpningsbalansen pr. 01.01.2008 viser bankinnskudd på kr. 116.000.

Per Smith Kiellands legat

Legatet ble forvaltet av Statens Kunstakademi (SKA). Legatet ble opprettet ved salg av kunstneren Per Smith Kiellands (1891-1921) etterlatte arbeider fra minneutstillingene i 1923 og 1939. Kapitalavkastningen ble utdelt som reisestøtte til akademielever ”med særlige anlegg og kunstnerisk evne.”
Åpningsbalansen pr. 01.01.2008 viser bankinnskudd på kr. 64 481.

Kåre Martinsens legat for unge begavede malere

Legatet ble tilknyttet Statens Kunstakademi (SKA) i 1989 og forvaltet av Norges Bank. Legatet ble opprettet av midler som ved testament av 1981 kunstneren Kåre Martinsen (1912-1986) stilte til disposisjon for formålet. Legatets årlige renteavkastning ble utdelt til en begavet student i avgangsklassen ved Statens Kunstakademi etter innstilling fra professorene ved SKA.
Åpningsbalansen pr. 01.01.2008 viser bankinnskudd på kr. 145.000.

Design- og kunstfagkandidatprisen

Prisen ble forvaltet av Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS). Fra 1990 ble kapitalavkastningen fra de oppløste legatene etter Johan Finne og Åsmund Stray og hustru Cecilie Stray utdelt årlig til én kandidat fra design og én kandidat fra kunst og håndverk som begge hadde avlagt hovedfagseksamen ved SHKS. Juryen besto av en professor i kunst og håndverk og en professor i designfag i tillegg til rektor.
Åpningsbalansen pr. 01.01.2008 viser bankinnskudd på kr. 559.000.

Andreas Sjaamos legat

Legatet ble forvaltet av Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS). Legatet ble opprettet i henhold til testamente av 1983 for Hanna Nelly Sjaamo og Tormod Sjaamo. Kapitalavkastningen ble utdelt som stipend til hovedfagskandidater tilknyttet de kunstfaglige instituttene ved SHKS.
Åpningsbalansen pr. 01.01.2008 viser bankinnskudd på kr. 1.054.000.

Fondet retter en stor takk til de kunstnere og private som gjennom testamentariske gaver og donasjoner la grunnlaget for dagens stipendordninger.